Skip to content

Kỷ niệm lần đầu tiên diễn thuyết gần 2 tiếng bằng tiếng Anh

Rất hạnh phúc khi chia sẻ và lan toả những giá trị từ YUP đến với cộng đồng trong chương trình CEO Talk do Trường ERC & YUP! Sinh Viên tổ chức!

erc2 erc6 erc4 erce2 erce3 erce4 erce5 erce6 erc13 erc14 erc15 erc17 erc16 erc18 erc12

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *