Skip to content

Thực hành lòng biết ơn – ngày tiếp theo 17

Khởi nghiệp không phải là một phong trào nguy hiểm.

Nó là một “nghề” nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng của Founder.

Nên Nhanh thôi chưa đủ. Còn phải có sức Bền nữa.

Biết ơn vì hôm nay vẫn có thể “đóng góp cho thế giới” qua “khởi nghiệp”

#thuchanh_longbieton

13

>> Bài viết hay về Khởi nghiệp

>> Khóa học Khởi nghiệp Kinh doanh

>> Khóa học Kích hoạt Năng lượng Thành công

>> Chương trình Tư vấn Doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *